Ilumäe kalmistu kasutamise eeskiri

ILUMÄE KALMISTU

KASUTAMISE EESKIRI

I Üldsätted

 1. Ilumäe kalmistu omanik on eesti Evangeelse Luterliku Kiriku  Ilumäe kogudus. Kalmistu on mõeldud avalikuks kasutamiseks.
 2. Kalmistut haldab Haljala valla allasutus
 3. Ilumäe kalmistu kasutamisel ja hooldamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest ning käesolevast Ilumäe kalmistu kasutamise eeskirjast.
 4. Kalmistu on avatud iga päev.
 5. Kalmistu haldamise dokumentatsioon:
  1. kalmistu plaan
  2. hauaplatside kasutajate register
  3. matmiste register
 6. Kalmistu eeskirja täitmist jälgib kalmistu haldaja.

II Hauaplatsi kasutusse andmise ja hooldamise tingimused ja kord

 1. Hauaplats eraldatakse taotlejale hauaplatsi kasutamise lepinguga
 2. Hauaplatsi eraldamisel järgitakse Ilumäe kalmistul väljakujunenud traditsioone.
 3. Hauaplatsi kasutamise tähtaeg on 30 aastat. Tähtaja möödumisel on hauaplatsi kasutajal või tema pärijatel õigus pikendada kasutamisõigusi järgmiseks 30 aastaks. Pikendamiste arv ei ole piiratud.
 4. Pikendamata  kasutamisõigusega hauaplatside puhul on kalmistu omanikul õigus anda kasutamisõigus välja uuele kasutajale.
 5. Kasutamisõigus taotleja poolt juba kasutuses olevatele hauaplatsidele eraldatakse tasuta.
 6. Hauaplatsi kasutajal on kohustus korras hoida tema poolt kasutataval platsil asuvaid haua- ja platsitähiseid.
 7. Peatsis asub hauatähis, millele on märgitud surnu ees-ja perekonnanimi, sünni- ja surmaaeg.
 1. Hauaplatsi kujundab  ja hooldab kasutaja, pidades seejuures  kinni kalmistu eeskirja nõuetest.
 2. Kalmistu omanik peatab hauaplatsi kasutamisõiguse enne tähtaegselt juhul, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

III Matmise kord

 1. Loa matmiseks annab kalmistu haldaja surmatõendi alusel. Loata haua kaevamine ja matmine pole lubatud.
 2. Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistu haldajaga.
 3. Haua kaevamise korraldab matuse tellija. Matmist takistavate hauatähiste ajutine  kõrvaletõstmine ja tagasipaigaldamine toimub matja kulul.
 4. Ilumäe kalmistule võib matta kirstuga või tuhastatult urniga.
 5. Varasemale matusele peale matmine võib toimuda 50 (viiekümne) aasta möödumisel.

IV Kalmistu heakord

 1. Kalmistu haldaja korrastab üldkasutatavad alad.
 2. Kalmistu haldaja tagab esmaste töövahendite kättesaadavuse.
 3. Ilumäe kalmistul on keelatud:
  1. rahu rikkumine,
  2. kalme tähistavate kalmumärkide ilma kooskõlastamata muutmine või kõrvaldamine,
  3. kalme tähistavate märkide ja haljastuse rikkumine,
  4. prahi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohas,
  5. hauaplatsi omavoliline laiendamine,
  6. lõkete tegemine ja prahi põletamine,
  7. istutada üle 1,5 m kõrguseks kasvavaid puid ja põõsaid

V Ilumäe kalmistu kultuurimälestisena

Ilumäe kalmistu koos Ilumäe kiriku (kabeli) ja kalmistu piirdemüüriga on ajaloo- ja ehitismälestised ning on võetud muinsuskaitse alla.

VI Ilumäe kalmisturegister

Kalmisturegister on leitav koguduse kodulehel 

HAUAPLATSI KASUTAMISÕIGUSE TAOTLEMINE

Palume kõigil, kes kasutavad Ilumäe kalmistul hauaplatsi pöörduda kasutamisõiguse uuendamiseks EELK Ilumäe koguduse poole. Taotluse alusel eraldatakse hauaplatsi kasutajale platsi uuendatud kasutamisõigus 30 aastaks. Kinnituseks saab kasutamisõiguse taotleja vastava tunnistustähe. Dokumendi vormistamiseks palume kalmu hooldajal tingimata ise kohale tulla, et segaduste vältimiseks hauaplats koos kasutamisõiguse väljastajaga täpsustavalt üle vaadata.

Seniste platsikasutajate jaoks ei ole platsi kasutamisõiguse taotlemine tasuline, soovi korral võib aga toimingu käigus teha annetuse koguduse töö heaks. Neile taotlejatele, kes seni Ilumäe kalmistul hauaplatsi kasutanud pole ning soovivad taotleda uut kasutamisõigust, on toiming tasuline.

Kontaktid:

Koguduse juhatuse esimees Õie Alt

Telefon 5809 1356, meiliaadress ilumae@eelk.ee 

Kalmistuvaht Külli Pajuste

Telefon 5561 3039, meiliaadress kylli.pajuste@hotmail.com 

ILUMÄE KALMISTU REGISTER

Kalmistu register on leitav koguduse kodulehel.

Külasta ka meie Facebooki lehte!